Gravstenstvätt – biologiskt nedbrytbar

Gravstenstvätt – biologiskt nedbrytbar

Biologiskt nedbrytbart tvättmedel för rengöring av gravstenar
Pris 220:-/ 100 cl
Beställ på 0524-409 50

Ren gravsten

Gör så här
Vrid flaskans pip till “on”. Spraya gravstenen. Stäng flaskan, vrida pipen till “off”. Låt medlet verka i 3-5 minuter. Skrubba gravstenen med borste eller med en svamp. Skölj med vatten. Använd gärna enklare skyddshandskar. Om du inte har möjlighet att tvätta själv – ring oss så hjälper vi till!

Innehåll:
Biologiskt nedbrytbara tensider, propylenglykol, natriumbikarbonat, luktämnen och vatten. Ph-värde 10. Produkten är miljögodkänd.

För dig som vill veta mer om underhåll gravsten kommer här ett klipp ur Stenhandboken av Sveriges Stenindustriförbund
6:1 REGELBUNDEN RENGÖRING (TVÄTTNING)
Genom regelbunden (helst årligen) rengöring kan stenen behålla ursprungligt utseende och karaktär.
Olika stentyper har olika känslighet för olika rengöringsmedel och metoder. Tag reda på vilken stentyp gravvården består av.
Grovt kan denna indelning göras:
Silikatsten (granitlika stentyper)
Karbonatsten (marmor och kalksten)

Äldre kulturgravvård, mer än 60 år, kontakta företrädare för begravningsplatsen och förhör dig om
gravvårdens status vid kulturinventeringen.

A. Allmänt om rengöring. Förgylld och målad text och dekor kan ta skada av rengöringsmedel och tvättning varför man måste iakttaga största försiktighet. Högtryckstvätt får inte användas. Använd med stor försiktighet en mjuk borste, rent vatten samt vid behov ett utspätt milt och neutralt allrengöringsmedel.
Tillämpa miljö/försiktighetsprincipen och använd så miljövänliga medel som möjligt. Tänk också på växtligheten vid graven. Använd därför inte medel, som skadar denna. Ur växtlighetssynpunkt är det lämpligt att utföra tvättning i fuktig väderlek – helst tidig vår eller sen höst.

B. Silikatsten. Denna är den i särklass vanligaste stensorten på svenska begravningsplatser. Silikatsten är mekaniskt och kemiskt stabil och tål de flesta rengöringsmedel. S.k. Allrent rekommenderas i första hand. För grövre ytor (rå, flammad, krysshamrad eller annan behuggen yta) kan rotborste vara lämplig. För finare bearbetning kan en mjuk borste eller trasa användas.
Skölj noga med vatten efteråt så allt tvättmedel sköljs bort. Syror och starka alkaliska medel bör undvikas då de skadar stenen och är vådliga för människor och växtlighet. Om dessa ändå används är det utomordentligt viktigt med noggrann sköljning och att skyddsföreskrifterna följs.

C. Karbonatsten. Denna stensort är mycket sällsynt på svenska kyrkogårdar. Karbonatsten tål inte sura rengöringsmedel. De är också känsliga för mekanisk påverkan. Använd mjuk borste eller trasa samt naturlig såpa eller Allrent.

D. Äldre vårdar. Vid arbete med äldre gravvårdar (mer än 100 år och äldre än 60 år, framför allt karbonatstenar) måste hänsyn tagas till bevarandevärda gravvårdar. Kontakta därför ansvariga för begravningsplatsen och i förekommande fall den kulturvårdande myndigheten för rådgörande om eventuell klassning ur kulturhistorisk synvinkel. Fråga på vilket sätt det tilltänkta arbetet kan eller bör utföras.

6:2 MEKANISK RENGÖRING OCH REKONDITIONERING
Stenbearbetningar som blekts eller fått missfärgningar av ”tidens tand” (ej regelbunden tvättning etc.) och där ingen normal tvättning kan återskapa den ursprungliga lystern kan ibland behöva rengöras mekaniskt. Med mekanisk bearbetning menar vi att med likvärdig metod återigen bearbeta ytan.
– Blästring. Innebär att man med en sandbläster bearbetar ytan och därmed tar bort det yttersta skiktet, vilken får en jämn och enhetlig nyans.
Denna metod bör endast användas på sågade eller grovslipade stenytor. Blästring rekommenderas ej på råa klovytor, råhuggna, pikade, spetsmejslade, gradade, finhuggna eller mönsterhuggna ytor, då bearbetningens egenart, lyster och karaktär spolieras och förstörs.
– Bearbetade ytor – exempelvis gradade etc. Räcker inte normal tvättning för att rengöra och återskapa ett acceptabelt resultat rekommenderas omarbetning av de bearbetade ytorna med likvärdiga verktyg och metod som ursprungligen använts – rekonditionering.
I samband med textkomplettering vid upphöjd polerad text i ruta eller upphöjd friliggande text rekommenderas omhuggning av den befintliga texten och eventuela dekorer, då nyanserna mellan det nya området och det befintliga annars blir missprydande.
– Slipning och/eller polering. Ytor som skadats eller missfärgats återskapas genom omarbetning och rekonditionering med samma bearbetningsgrad.